Documentația necesară completării cererilor depuse în conformitate cu legile fondului funciar 169/1997, 1/2000, 231/2018, 247/2005.

În baza instrucțiunilor din Hotărârile nr. 53 – 54 din 09.06.2021, privind actualizarea regulamentului de organizare, modificarea și completarea procedurii de lucru privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, aprobată prin hotărârea Comisiei Județene de Fond Funciar Satu Mare cu nr. 2/25.02.2019, care a fost modificată prin hotărârile comisiei județene de fond funciar Satu Mare nr. 85/25.07.2019 și 62/28.05.2020 privind capitolul IV descrierea procedurii, alineatul 4.2. conținutul documentelor, litera B, zonă necooperativizată.

CEREREA SOLICITANTULUI VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • COPIE CI / BI / PAȘAPORT valabil al solicitantului din care să reiasă faptul că la data depunerii cererii avea cetățenie română;
 • COPII DUPĂ ACTELE DE STARE CIVILĂ (certificate de naștere / căsătorie / deces), certificat de moștenitor / calitate de moștenitor;
 • OBLIGATORIU, EXTRASE DE CARTEA FUNCIARĂ ACTUALIZATE, în original, coala de carte funciară, cala cărții funciare în extenso, tradusă în românește, după caz, sau dovada de la biroul de carte funciară că este distrusă sau dispărută;
 • COPII ALE REGISTRELOR AGRICOLE PÂNĂ ÎN ANUL 1990, conforme cu originalul sau copii conforme cu originalul, ale registrelor cadastrale cu indicarea anului în care au fost întocmite; (se obțin din arhiva Primăriei Comunei Racșa, în baza taxei achitate în valoare de 50 de lei).
 • În situația în care suprafața propusă recunoașterii dreptului de proprietate nu excedă, suprafeței rezultate din actele doveditoare ale dreptului de proprietate (C.F.-uri, Registrul Agricol, Registrul Cadastral), se vor depune declarații de martori, date în fața primarului și a secretarului general al U.A.T. – ului, privind recunoașterea reciprocă a limitelor proprietății de către vecini, anexa 7, respectiv copii după actele de identitate ale martorilor, valabile la data propunerii comisiei locale sau în situația în care nu se poate depune declarația de martor potrivit anexei 7 la procedura de lucru, se va depune declarația de asumare din partea comisiei locale prin care comisia locală își asumă și declară pe propria răspundere sub sancțiunile prevăzute de Art. 326 din CODUL PENAL, referitoare la falsul în declarații, că sunt de acord cu mejda dintre proprietăți și nu au existat și nici nu există nici un fel de litigii referitoare la proprietate, posesie, grănițuire, sau altele, cu privire la acest teren. În teren mejda dintre proprietăți este materializată prin…
 • În situația în care există o diferență de suprafață rezultată din actele doveditoare ale dreptului de proprietate (C.F. – uri, Registrul Agricol, Registrul Cadastral) și suprafața din planurile de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de un topograf autorizat de A. N. C. P. I., se vor depune declarațiile tuturor vecinilor;
 • Declarații de martori date în fața notarului public (anexa nr. 3 la hotărârea nr. 54 din 09.06.2021), însoțite de copiile actelor de identitate (B. I. / C. I. valabile la data propunerii comisiei locale), privind recunoașterea reciprocă a limitelor proprietății, acceptarea suprafeței rezultate din măsurători cu menționarea datei la care a fost întocmită;
 • Declarația pe propria răspundere a solicitantului dată în formă autentică, dată în fața notarului cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, din care să rezulte următoarele:
  • posedă terenul sub nume de proprietar;
  • nu a înstrăinat sau grevat terenul;
  • terenul nu a fost scos din circuitul juridic și nu face obiectul vreunei cauze aflată pe rolul instanțelor de judecată, și modul de soluționare după caz;
  • terenul este / nu este deținut de mai mulți moștenitori;
  • modalitate de dobândire a terenului, cu referire la legătura cu proprietarii tabulării, acolo unde este cazul.
 • Orice alte acte pertinente, concludente și verosimile care pot face dovada posesiei neîntrerupte asupra terenului solicitat.

În cazul terenurilor aferente locuinței, în condițiile art. 27 alin. 2³ litera a) din Legea nr. 231/2018, dovada proprietății asupra construcțiilor / locuințelor se va face cu registrele agricole sau registrele cadastrale și evidențele fiscale.

Adeverință emisă de primăria unde se află situată suprafața de teren, din care să rezulte în ce perioadă și cu ce suprafață figurează solicitantul / solicitanții în evidențele fiscale, precum și dovada plății impozitelor și taxelor în conformitate cu prevederile legale, respectiv document/e fiscale eliberate de autoritatea publică locală.

În situația în care se face dovada proprietății asupra construcțiilor / locuințelor cu registrele agricole se vor atașa:

 • Registrele agricole aferente anului 1990 dar și actuale;

În situația în care se face dovada cu registrele cadastrale, se vor atașa:

 • Registrele cadastrale anterioare anului 1989.

În cazul terenurilor aferente locuinței, proprietatea statului român, conform art. 27 alin. 2³ litera b) din Legea nr. 231/2018, dovada proprietății asupra construcțiilor / locuințelor se va face cu înscrisuri din care să rezulte că aceasta a fost edificată sau dobândită anterior anului 1990, atașându-se următoarelor documente:

 • Decizia de atribuire a terenului pentru construcția de locuință / cartea funciară actualizată (cu dată recentă) și tradusă în limba română, acolo unde este cazul; iar în lipsa acestora, după caz: – autorizația de construire, adeverință care atestă din ce an s-a plătit impozitul pe respectiva construcție, contract de vânzare cumpărare / donație sau orice alt act cu care se face dovada de proprietar asupra locuinței; toate documentele se vor raporta anterior anului 1990.

Comentariile sunt închise.